مشکات

محلی که با نور آگاهی و ایمان گسترش پیدا میکند
اولین و تنها مجله معنوی در ایران

رویکرد مجموعه مشکات به سمت گسترش مفاهیم توحیدی در تمام ابعاد نظری و عملی می باشد . که نه تنها در قرآن کریم بلکه علاوه بر آن در سایر مکاتب به دنبال یافتن مفاهیم توحید اصیل می باشد .
از نگاه ما حقیقت اصیل برای رسیدن به خودشکوفایی در تمام ابعاد رسیدن به نگاه توحیدی در عمل است. از این رو وظیفه خود می دانیم که با ارائه بهترین و اصیل ترین دیدگاه ها (که در صورت واقعی بودن از نگاه یگانگی پیروی می کنند) حقیقت اصیل توحید را از آن ها استخراج کنیم.

به بالای صفحه بردن