مشکات کجاست

مشکات جایی است برای بهبود تمام ابعاد زندگی. جایی که می خواهیم در آن یاد بگیریم که در هر بعد زندگی چه عملی بهترین اثر گذاری در زندگی مان را دارد.

عشق از نگاه ما، احوالی در لحظه است که به بهترین نسخه خود نزدیک تریم.
پس ما به دنبال تبدیل شدن به بهترین نسخه خودمان هستیم.

به بالای صفحه بردن